روزهای قشنگ بارانی

عکس ها و مطالب عاشقانه

” بازنشستگي در قانون تأمين اجتماعي  ”

تعريف : بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون .

                                                                                                            بند 15 ماده 2

” شرايط بازنشستگي درقانون تأمين اجتماعي”

1- ماده 76 قانون :

مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را داشته باشند .

-        حداقل سابقه پرداخت حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند .

-        سن مرد به شصت سال تمام و سن زن  پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد .

 

بيمه شدگاني ميتوانند از مستمري بازنشستگي طبق ماده 76 قانون استفاده نمايند كه تا تاريخ تقاضاي بازنشستگي ( تا 13/7/85 حداقل 14 سال تمام ) حق بيمه به مأخذ كامل را به سازمان پرداخت نموده باشند . (اين حداقل حسب بند ”3” جزء ”ب”‌ قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 14/7/80 مجمع تشخيص مصلحت نظام از 14 مهر هر سال ، يكسال اضافه ميگردد تا اين حداقل به 20 سال تمام برسد )

كداساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

ملاحظات

مردان

زنان

10601

10/5/54 = > تاريخ درخواست >  14/7/81

10 =  > سابقه 

60 =  > سن

55 =  > سن

ماده 76 قانون سابقه با توجه به‌اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون از 14/7/81 تغيير مي يابد .

مشمولين بخشنامه شماره 1/2 كارهاي سخت و زيان آور

طبق قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي ... مصوب 14/7/80 مجمع تشخيص مصلحت نظام، حداقل سابقه پرداخت حق بيمه بصورت پلكاني و به ازاء هر سال از تاريخ تصويب يكسال اضافه ميگردد .

بنحوي كه در يك فرآيند ده ساله ، حداقل مزبور به بيست سال ارتقاء مي يابد .

لذا هر زمان كه بيمه شده حداقل شرايط مقرر در ماده 76 قانون (10 سال سابقه و 60 سال براي مردان و 55 سال سن براي زنان ) را احراز نمايد . سابقه مقرر در جزء 3 بند  ” ب”‌ ماده واحده مذكور (موضوع جدول بخشنامه شماره 2 كارهاي سخت و زيان آور ) در آن زمان ، جايگزين 10 سال سابقه مذكور در ماده 76 قانون شده و از آن تاريخ به بعد در هر زماني كه بيمه شده سابقه لازم مزبور را كسب نمايد ميتواند درخواست بازنشستگي نموده و بازنشسته شود .

كداساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

ملاحظات

مردان

زنان

10612

14/7/81 = > تاريخ درخواست

 11 = > سابقه

60= > سن

 

 

 

 

 

55= > سن

مشمولين بخشنامه شماره 1/2 كارهاي سخت و زيان آور.

 هر زمان بيمه شده حداقل سن و سابقه (ماده 76 ) را احراز نمايد ميبايست سابقه مقرر در جزء 3 بند ”ب” ماده واحده در آن زمان جايگزين 10 سال سابقه مذكور در ماده 76 شود .

ماده 76 قانون تأمين اجتماعي جهت بيمه شدگاني كه مدت حق بيمه بيشتري به سازمان پرداخت نموده اند ، داراي تبصره هايي ميباشد كه با احراز سوابق لازم از تقليل سني برخوردار خواهند گرديد .

2- تبصره يك ماده 76 قانون

در اين تبصره بيمه شدگاني كه 30 سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتيكه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد ميتوانند تقاضاي بازنشستگي نمايند .

كداساس برقراري

  شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

ملاحظات

مردان

زنان

10603

1/2/72 = > تاريخ برقراري

30 = > سابقه

 

50= > سن

 

 

45= > سن

تبصره 1 ماده 76

3- اصلاحيه تبصره 2 ماده 76 قانون

الف – دارا بودن 20 سال سابقه متوالي اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور

بر اساس آيين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده  76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 - مصوب 1380

بيمه شدگاني كه حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه متوالي در كارهاي سخت و زيان آور را دارا باشند بدون شرط سني ميتوانند درخواست بازنشستگي نمايند .

شايان ذكر است كه تشخيص مشاغل سخت و زيان آور ، گردشكار و نحوه محاسبات آن در بخشنامه هاي يك الي يازده كارهاي سخت و زيان آور بصورت كامل شرح داده شده كه جهت اطلاع بيشتر ضروري است مفاد آنها مطالعه و ملاك عمل قرار گيرد .

كداساس برقراري

  شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

ملاحظات

مردان

زنان

10609

27/1/81 = > تاريخ درخواست

20 سال متوالي اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور و پرداخت حق بيمه =  > سابقه

 

 

*

بدون شرط سني

 

 

*

بدون شرط سني

اصلاحيه تبصره 2 ماده 76 قانون (شرط 20 سال سابقه متوالي )‌

ب – دارا بودن 25 سال سابقه متناوب اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور       بر اساس آيين نامه اجرايي صدرالاشاره (موضوع بند الف) بيمه شدگاني كه حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بيمه متناوب در كارهاي سخت و زيان آور را دارا باشند بدون شرط سني ميتوانند درخواست بازنشستگي نمايند .

كداساس برقراري

    شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

ملاحظات

مردان

زنان

10610

27/1/81 = > تاريخ درخواست 

25 سال متناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور و پرداخت حق بيمه =  > سابقه

 

*

بدون شرط سني

 

*

بدون شرط سني

اصلاحيه تبصره 2 ماده 76 قانون (شرط 25 سال سابقه متناوب )‌

4- تبصره 3 ماده 76 قانون   بيمه شدگاني كه داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند ميتوانند بدون در نظر گرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند .

كداساس برقراري

1-    شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

ملاحظات

مردان

زنان

10605

1/2/72 = > تاريخ برقراري

35 = > سابقه

 

*

بدون شرط سني

 

*

بدون شرط سني

 

تبصره سه ماده 76

5- تبصره 4 ماده 76 قانون (بازنشستگي زنان كارگر موضوع بخشنامه 23

مستمريها) : به موجب تبصره 4 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي زنان كارگر با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه و 42 سال تمام سن ميتوانند از مزاياي بازنشستگي بهره مند گردند ، به شرط آنكه در زمان تقاضاي بازنشستگي يا ترك كار مشمول قانون كار قرار داشته باشند .

لازم به ذكر است كه مستمري اين افراد مشمول ماده 111 قانون تأمين اجتماعي نخواهد بود .

كداساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

ملاحظات

مردان

زنان

10911

1/7/76 = > تاريخ برقراري

20 = > سابقه

در خصوص سوابق منتقله (حداقل 10 سال سابقه و تغييرات بعدي آن ، مشمول قانون تأمين اجتماعي باشد . )

بيمه شده در تاريخ ترك كار يا درخواست ميبايست مشمول قانون كار باشد .

----

 

 

 

 

 

42= > سن

بازنشستگي زنان كارگر (بخشنامه 23 مستمريها ) مشمولين قانون كار بدون رعايت ماده 111 قانون تأمين اجتماعي

توضيح : برقراري مستمري بازنشستگي طبق ماده 76 قانون و تبصره هاي مربوط به آن كلاً در اختيار بيمه شده بوده و موكول به درخواست كتبي وي خواهد بود و كارفرما نميتواند در صورت احراز شرايط مذكور تقاضاي بازنشستگي بيمه شده خود را بنمايد .

6- ماده 78 قانون :

طبق ماده 78 قانون تأمين اجتماعي كارفرما منحصراً مي‌تواند بازنشستگي بيمه‌شدگاني را كه حداقل پنج سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون به كار خود ادامه داده اند را از سازمان تقاضا نمايد. (مردان در 65 سالگي تمام و زنان در 60 سالگي تمام)

اين ماده قانوني منحصراً درخصوص مشمولين ماده 76 قانون و با احراز حداقل سابقه قابل قبول و تغييرات بعدي آن امكان‌پذير بوده و در مورد تبصره‌هاي ماده 76 قانون جاري نيست.

كداساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

ملاحظات

مردان

زنان

10606

10/5/54=> تاريخ درخواست> 14/7/81

10=> سابقه    درخواست كننده = كارفرما

 

65=> سن

60=> سن

ماده 78 قانون

سابقه باتوجه به اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون از 14/7/81 تغيير مي يابد .

 

  شايان ذكر است كه به لحاظ وجود ابهاماتي در رابطه با اجراي ماده 78 قانون با پيشنهاد هيأت محترم مديره و موافقت شورايعالي دستور اداري 11036/5000 مورخ  3/6/77 مبني بر حدود اختيارات كارفرما جهت بازنشستگي بيمه‌شدگان صادر گرديده كه سازمان بنادر و كشتيراني برعليه دستور اداري فوق به ديوان شكايت كرد ليكن رأي هيأت عمومي ديوان دستور اداري فوق را مغاير قانون ندانست. كه در اين راستا اساس برقراريهاي 10607 (تسري ماده 78 قانون به تبصره 1 ماده 76) و 10608 (تسري ماده 78 قانون به تبصره 2 ماده 76)‌ با صدور اين دستور اداري از 3/6/77 غير فعال گرديدند.

7- بازنشستگي مستخدمين رسمي دستگاههاي دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي

الف -  بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/68 مجلس شوراي اسلامي ” كاركنان مرد دستگاههاي دولتي يا وابسته به دولت در صورت داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن مي‌توانند بنا به درخواست كتبي و شرط موافقت عالي ترين مقام اجرائي دستگاه از مزاياي مستمري بازنشستگي بهره‌مند گردند.

كد اساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

 

ملاحظات

مردان

زنان

10701

1/1/69= > تاريخ برقراري

25=> سابقه

50= > سن

ــــــــــ

كاركنان مشمول شركتهاي دولتي مستخدمين رسمي (مردان) درخواست كارمند + موافقت كارفرما

ب – به موجب قانون اصلاح بند ”ب” تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/68 مجلس شوراي اسلامي، كاركنان زن دستگاههاي دولتي با دارا بودن 20 سال سابقه خدمت بنا به درخواست كتبي و موافقت دستگاه دولتي متبوع خود ميتوانند بازنشسته گردند . شايان ذكر است بازنشستگي مستخدمين زن با احراز سابقه مذكور بدون شرط سني خواهد بود .

كد اساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

 

ملاحظات

مردان

زنان

10702

10/11/70 = > تاريخ برقراري

20=> سابقه

----

*

بدون شرط سني

كاركنان مشمول شركتهاي دولتي مستخدمين رسمي (زنان) درخواست كارمند + موافقت كارفرما

ج – ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي :

بر اساس ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/68  و مفاد دادنامه شماره 116 مورخ 31/3/83 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كليه دستگاههاي مذكور در ماده 4 قانون نحوه تعديل نيروي انساني و دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/66 مجلس شوراي اسلامي ميتوانند آندسته از مستخدمين خود را كه مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي هستند صرفاً با دارا بودن حداقل 35 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي طبق مقررات رأساً بازنشسته نمايند .

 كد اساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

 

ملاحظات

مردان

زنان

10913

1/1/69 = > تاريخ برقراري

35=> سابقه

*

بدون شرط سني

*

بدون شرط سني

درخواست كننده = كارفرما

شايان ذكر است با عنايت به اينكه همكاران سازماني از شمول اصلاحيه مذكور بعلت تبعيت از مقررات استخدامي خاص خارج ميباشند كد اساس برقراري 10912 صرفاً جهت اين افراد در سيستم فعال و قابل بهره برداري ميباشد .

8 ـ ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع  :

كارفرمايان واحدهاي صنعتي كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنايع و معادن و يا ساير مراجع قانوني مي‌باشند مي‌توانند بابت هريك از بيمه‌شدگان خود كه بيش از 25 سال سابقه پرداخت حق بيمه به سازمان مي‌باشند، درخواست بازنشستگي نمايند. مشروط بر آنكه:

اولاً: واحد صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري،  در زمان درخواست فعال بوده و ليست حق بيمه به سازمان پرداخت نمايد.

ثانياً: احراز اشتغال بيمه‌شده در آن كارگاه و صحت سوابق پرداخت حق بيمه بيش از 25 سال وي براي سازمان محرز گردد.

 

كد اساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

 

ملاحظات

مردان

زنان

10611

5/6/82=>تاريخ درخواست

25 => سابقه پرداخت حق بيمه

بدون شرط سني

بدون شرط سني

ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور

9- ماده 13 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع : 

كارفرمايان واحدهاي صنعتي مي‌توانند پس از اطلاع از شموليت كارگاه خود نسبت به معرفي بيمه‌شدگاني كه:

«سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده و حداقل سابقه مقرر در ماده 76 و تغييرات بعدي آن را داشته باشد.»

 اقدام نمايند.

كد اساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

 

ملاحظات

مردان

زنان

10613

5/6/82= > تاريخ درخواست

11=> سابقه

60= > سن

55= > سن

ماده 13 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع

سابقه باتوجه به اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون از 14/7/81 تغيير يافت.

10 ـ  نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران ، جنگ تحميلي  و آزادگان

 براساس قانون نحوه بازنشستگي جانبازان  انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب (1/9/67 ) ، قانون اصلاح قانون مذكور (مصوب 21/2/83) ، قانون استفساريه تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون فوق (مصوب 22/9/84 ) مجلس شوراي اسلامي و نيز آيين نامه موضوع بند (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون ياد شده (مصوب 10/2/85) هيأت محترم وزيران ، جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، معلولين و حوادث ناشي ازكار ، بيماران ناشي از شرايط خاص كار ، معلولين عادي و آزادگان با داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت يا بيمه پردازي و داشتن حداقل 50 سال سن براي مردان و 45 سال سن براي زنان از مزاياي بازنشستگي قانون مذكور بهره‌مند گردند.

شايان ذكر است كه جانبازان و آزادگان مشمول در صورتيكه مدت سابقه مبناي بازنشستگي و يا بيمه پردازي آنها با احتساب مجموع سابقه خدمت و يا بيمه پردازي (حداقل 20 سال ) و سنوات ارفاقي (حداكثر 10 سال ) ، 30 سال تمام باشد از احراز شرط سني بازنشستگي معاف خواهند بود .

كد اساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

 

ملاحظات

مردان

زنان

10616

10/2/85=>تاريخ درخواست

20 ³ سابقه پرداخت حق بيمه <30

30 ³ سابقه

 

 

50 =  > سن

بدون شرط سني

 

45  > سن

بدون شرط سني

بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ، جنگ تحميلي و آزادگان

11 ـ آراء صادره از سوي مراجع قضايي :

مربوط به پرونده‌هايي است كه حكم برقراري مستمري بازنشستگي آنان به استناد آراء صادره از سوي مراجع قضايي صادر گرديده و فاقد شرايط مقرر در قانون مي‌باشند .

لازم به ذكر است در صورت وجود چنين مواردي در شعب اجرايي، مجوز لازم و اجازه صدور حكم مكانيزه آنان و تخصيص كد رمز از سوي اداره كل امور فني مستمريها انجام خواهد پذيرفت. «موضوع دستور اداري شماره 338/1000 مورخ 9/1/82»

كد اساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

 

ملاحظات

مردان

زنان

10850

10/5/54=>تاريخ درخواست

 

*

بدون شرط سني

*

بدون شرط سني

آراء صادره از سوي مراجع قضايي

12 ـ قانون تخلفات اداري مصوب 7/9/72  دستگاههاي دولتي :

 براساس بند ”ط“ فصل سوم قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/72 (كاركناني كه به موجب تخلف اداري محكوم به بازنشستگي با تقليل يك يا دو گروه گرديده‌اند) بازنشستگي اين افراد در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از بيست و پنج سال سابقه خدمت براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي يا تقليل يك يا دو گروه امكان‌پذير خواهد بود.

كد اساس برقراري

شرايط عام جهت برقراري

شرايط خاص

 

ملاحظات

مردان

زنان

10904

7/9/72=>تاريخ برقراري

25=>سابقه (سابقه خدمت دولتي + قطعي شدن آراء )جنسيت مرد

20=>سابقه (سابقه خدمت دولتي + قطعي شدن آراء )جنسيت زن

*

 

*

 

قانون تخلفات اداري مصوب 7/9/72 دستگاههاي دولتي

ضمناً از آنجايي كه مستخدمين مورد نظر داراي سابقه دولتي مورد نياز در ماده ”9” قانون مذكور ميباشند ليكن بعضاً بنا به دلايلي مختلف داراي سوابق پرداخت حق بيمه اي كمتر از سابقه مورد نظردر قانون تأمين اجتماعي بوده و اين امر در نهايت موجب عدم اجراي به موقع احكام مورد نظر مي گرديد ، با صدور دستور اداري شماره 83709/5030 مورخ 27/9/84 به كليه واحدهاي اجرايي تحت پوشش تاكيد گرديد كه چنانچه مستخدمي به موجب آراء قطعي هيأتهاي ياد شده بر اساس بند ”ط” ماده 9 قانون مذكور محكوم به بازنشستگي با تقليل يك يا دو گروه شده باشند واحدها ميبايست نسبت به اجراي احكام اقدام نمايند .

بديهي است مبناي محاسبات مستمري بازنشستگي ،در اين موارد مدت سابقه پرداخت حق بيمه واقعي افراد خواهد بود و لازم است واحدهاي اجرايي دقت كافي را جهت اخذ احكام كارگزيني اصلاح شده جديد بر مبناي تقليل گروه از دستگاه مربوطه و انجام محاسبات لازم جهت اعمال تبصره ذيل ماده 77 قانون بعمل آورند .

دستمزد ملاك محاسبه مستمري بازنشستگي

متوسط دستمزد براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از جمع مزد يا حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار و اگر در خلال آن بيمه شده مدتي بهر علت كاركرد نداشته باشد كسر مدت از ماههاي قبل از 24 ماه تأمين ميگردد به عبارت ديگر :

متوسط دستمزد ماهانه = 24 : جمع مزد يا حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه  

نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي

مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي ام متوسط دستمزد بيمه شده (بشرح فوق ) ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه بشرط اينكه از ( 30/35 ) سي و پنج / سي ام متوسط دستمزد تجاوز ننمايد .

مستمري بازنشستگي =

 

                                         (حداكثر 35 سال ) سنوات پرداخت حق بيمه × متوسط دستمزد

30

حسب ماده 111 قانون تأمين اجتماعي پس از محاسبات ، ميزان بازنشستگي در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد و در صورتيكه ميزان مستمري كمتر از حداقل مذكور باشد ميزان مستمري بازنشستگي قابل پرداخت تا سطح حداقل مزد كارگر عادي ارتقاء مي يابد .

(به استثناي مشمولين بند ”ج” ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع بخشنامه هاي 1/24 و 2/24 مستمريها ، مشمولين تبصره 4 الحاقي به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي موضوع بخشنامه 23 مستمريها ، مشمولين قانون بيمه بازنشستگي ، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي ، قاليچه ، گليم و زيلو مصوب سال 76 و ازكارافتادگان جزيي )

مراحل صدور حكم بازنشستگي

1-    ارائه فرم ضميمه بخشنامه 1/38 مستمريها از سوي متقاضي پس از ثبت در دبيرخانه واحد اجرايي .

2-    بررسي شرايط سني به استناد مشخصات سجلي بيمه شده .

3-    اخذ پرونده فني بيمه شده از بايگاني فني .

4-    استعلام سابقه متقاضي از واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي

5-    تكميل فرم اعلام سابقه از سوي واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي و ارائه آن به واحد امور فني مستمريها .

6-    بررسي سوابق اعلام شده به منظور تشخيص احراز يا عدم احراز شرايط بازنشستگي .

7-    در صورت احراز شرايط مقرر در قانون اخذ ترك كار از بيمه شده يا كارفرما .

8-    اخذ پرونده فني از بايگاني .

9-    ارسال مجدد پرونده به واحد نامنويسي جهت اعلام سابقه تا تاريخ ترك كار .

10- درخواست ريز دستمزد ظرف دو سال آخر بيمه پردازي از واحد امور فني بيمه شدگان .

11- در صورت نياز بررسي بند ”ب” ماده 39 و استخراج ريز دستمزد ده سال و محاسبه و اعلام بدهي به واحد درآمد .

12- معرفي بيمه شده به بانك جهت افتتاح حساب .

13-   اخذ مدارك عائله مندي و حق اولاد به منظور كنترل اطلاعات ثبت شده در واحد نامنويسي (ايجاد تعامل )

14-   ورود اطلاعات بيمه شده در سيستم و صدور حكم بازنشستگي .

15-   جهت صدور حكم بعد از ثبت عمليات و محاسبات لازم ، كد مربوطه از طريق تعاملي كه با واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي ايجاد شده تخصيص پيداميكند.

16-   تاييد حكم بازنشستگي توسط مسئولين ذيربط .

17-   ثبت حكم تاييد شده در دبيرخانه شعبه . 

18-   خلاصه سازي پرونده و ارسال پرونده قديمي به بايگاني راكد .

19-   محاسبه مستمري از تاريخ برقراري لغايت تاريخ روز و پرداخت آن توسط بانك.

توجه : به منظور ايجاد وحدت رويه و تسهيل و تسريع در رسيدگي به درخواست برقراري مستمري بازنشستگي بيمه شدگان مراتب طي بخشنامه 1/38 مستمريها به كليه واحدهاي اجرايي تحت پوشش ابلاغ گرديده است .

” مزاياي جنبي ”

 

‌الف- کمک هزینه عائله مندی

به منظورجبران قسمتی از افزایش هزینه هایی موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی بنابر پيشنهاد این سازمان هیأت محترم وزیران باعنایت به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند که به مستمری بگیران سازمان همانند مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کمک هزینه عائله مندی پرداخت گردد لذا در اجرای مصوبه مزبور به کلیه مستمری بگیران بازنشسته و ازكارافتاده كلي از تاریخ  1/1/1371 کمک هزینه عائله مندی پرداخت میگردد.

این کمک هزینه مشمول کسردو درصد ماده  89نبوده ودرحال حاضر به صورت هرشش ماه یکباردرنیمه اول سال همراه با مستمری شهریور ماه ودر نیمه دوم دراسفند ماه پرداخت میگردد.

براساس مصوبه شورایعالی تامین اجتماعی وبخشنامه های شماره 27و1/27مستمریهاازتاریخ 1/10/77 مبلغی باعنوان افزایش کمک هزینه عائله مندی به بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي که متناسب با سنوات واقعی پرداخت حق بیمه آنان میباشد پرداخت می گردد.

مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی عبارتند از:

1-    بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي مرد به شرط  داشتن عیال دائم ودر قید حیات .

(پرداخت کمک هزینه عا ئله مندی به مستمری بگیران مرد بازنشسته و ازكارافتاده كلي  که همسر آنان شاغل باشد بلامانع است)

2-    بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي زن که دارای شرایط ذیل باشند :

الف- شوهر نداشته با شند.

ب- دارای فرزند یا فرزندان پسری با شند که سن انان از18سال تجاوز نکرده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند ویا بعلت بیماری و نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون قادر بکار نباشند و در مورد فرزندان دختر در صورتی که دارای تمکن مالی و شوهر نبوده و اشتغال بکار نداشته باشد .

ج – به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند و تاکید میگردد که صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان بازنشسته و ازكارافتاده كلي  نخواهد بود بلکه میبایست مستند به مدارک اثبات گردد که مستمری بگیر زن خود به تنهایی عهده  دار تأمین مخارج فرزندان میباشد .

علاوه بر شرایط مذکور چنانچه مستمری بگیر زن بازنشسته و ازكارافتاده كلي دارای شوهری باشد که اولاٌ تحت تکفل زن بوده و ثانیاٌ به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون ازکارافتاده کلی باشد پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زن مذکور از تاريخ  1/1/75 به بعد بلامانع خواهد بود . (موضوع بخشنامه 18 مستمریها)

ب – کمک هزینه اولاد

1- کمک هزینه اولاد نیزهمانند کمک هزینه عائله مندی به منظور جبران قسمتی از هزینه‌های موضوع ماده 96 قانون تصویب و از تاریخ 1/1/71 به کلیه مستمری بگیران بازنشسته و ازكارافتاده كلي که دارای فرزند واجد شرایط هستند پرداخت میگردد . این کمک هزینه حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت بوده و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده 89 قانون نمیباشد مبلغ مذکور در مورد فرزندان چهارم و بعد که از تاریخ 26/2/83 متولد شده یا میشوند پرداخت نمیگردد . منحصراً فوت هر یک از فرزندان اول تا سوم ملاک جایگزینی فرزندان چهارم و بعد تا حد نصاب سه فرزند است . (بخشنامه 618 و 1/618 فنی )

2- بر اساس بخشنامه شماره 27 و 1/27 مستمریها مبلغی بعنوان افزایش کمک هزینه اولاد از تاریخ 1/10/77 برای بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي در نظر گرفته شده است .

ج – حق سنوات

به منظور تأمین بخشی از هزینه زندگی مستمری بگیران، به کلیه مستمری بگیران بازنشسته ، ازكارافتاده كلي و بازماندگان که دارای سابقه پرداخت حق بیمه مازاد بر بیست سال میباشند ازابتدای سال  1376 مبلغی بعنوان حق سنوات پرداخت شده است . (موضوع بخشنامه 28 مستمریها )

پرداخت این مبلغ از ابتدای سال بعد از برقراری شروع شده و به میزان 1500 ریال برای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال بوده و در سالهای آتی به رقم مذکور 500 ریال اضافه میگردد . شایان ذکر است  در سالهاي 82 ، 83 و 84 اين مبلغ افزایش 1500 ریال داشته و در سال 85 به مبلغ 000 2 ريال رسيده است . (بخشنامه 1/28 مستمریها )

سوابق مورد محاسبه برای پرداخت مبلغ مذکور سنواتی هستند که ملاک دریافت حق بیمه بوده اند و به عبارتی سوابق ارفاقی کارهای سخت و زیان آور مورد احتساب قرار نمی‌گیرد . مبلغ پرداختی بابت حق سنوات مشمول افزایش ماده 96 قانون نبوده و دو درصد حق درمان موضوع ماده 89 از آن کسر میگردد .

د – کمک هزینه مسکن

با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان ، شورایعالی تأمین اجتماعی پرداخت کمک هزینه مسکن را مورد تائید قرار داده است . این کمک هزینه به کلیه مستمری بگیران بازنشسته ، ازكارافتاده كلي و بازماندگان پرداخت میگردد .

این کمک هزینه مشمول کسر دو درصد حق درمان نمیباشد و تاریخ شروع پرداخت و اجرای آن از1/1/81 تعیین شده ، بطور ماهیانه و همراه با مستمری قابل پرداخت میباشد.

تذکر : یک درصد از مبلغ مذکور بابت کمک به کانونهای بازنشستگی کسر میگردد .

هـ : عیدی

به مناسبت آغاز سال جدید مبلغی بعنوان عیدی به مستمری بگیران بازنشسته ، ازكارافتاده كلي و بازماندگان پرداخت میگردد، این مبلغ مشمول کسر دو درصد ماده 89 نبوده و در پایان هر سال به مستمری بگیران پرداخت  میشود .

و – کمکهای غیر نقدی (کالابرگ )

کلیه مستمری بگیران بازنشسته ، ازكارافتاده كلي و بازماندگان از 1/7/66 به بعد همه ساله از کمکهای غیر نقدی سازمان برخوردار شده اند . اعتبار این کمکها همه ساله در تبصره های بودجه پیش بینی و میزان ریالی آن توسط شورایعالی تصويب میگردد .

از بهای کالا برگ هیچ مبلغی کسر نمیگردد و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده 89 قانون نیز نمی باشد .

ز – کمك هزينه همسر متكفل فرزند

با توجه به پيشنهاد هيأت مديره سازمان ، شورايعالي تأمين اجتماعي در جلسه مورخ 19/5/81 پرداخت ” كمك هزينه همسر متكفل فرزند ” را مورد تاييد  قرار داده ، لذا كليه مستمري بگيران بازمانده همسر داراي حداقل يك فرزند ( كه همزمان در رديف مستمري بگيران قرار دارند ) مشمول دريافت اين كمك خواهند بود .

ميزان كمك مذكور معادل 50% كمك هزينه عائله مندي پرداختي به مستمري بگيران بازنشسته و ازكارافتاده كلي در هر سال بوده ضمن اينكه كمك هزينه فوق الذكر مشمول كسر دو درصد حق درمان نبوده و عيناً و منحصراً به همسر پرداخت ميگردد .

تاريخ شروع پرداخت اين كمك هزينه از 1/7/81 و مطابق رويه پرداخت كمك هزينه عائله مندي و اولاد هر شش ماه يكبار انجام ميگيرد .

توجه : در صورت وجود بيش از يك همسر با شرايط مذكور ، مبلغ فوق به تساوي بين همسران تقسيم خواهد شد .